flag pl flag en-us flag-de

Regulamin zakupów

CADmet regulamin sklepu internetowego 

SKLEPU INTERNETOWEGO
inoxPOL - Wyroby ze stali nierdzewnej i polietylenu

obowiązujący od 08 grudnia 2016 r.

  

§1

Postanowienia ogólne

 

 

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „CADmet „ Zając i Wspólnicy s. j. z siedzibą 32- 700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 65/19 , NIP: 8681965552, REGON 363938570, wpisane do KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS : 0000607113.

3. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem telefonu pod numerem +48 535 073 383 ( w godz. 9,00 – 16.00 ) oraz e-mailem na adres: sklep@cadmet.pl

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podana cena Towaru nie zawiera kosztów przesyłki, które są wskazywane osobno, chyba że opis stanowi inaczej.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 

§2

Definicje

 

 

1. Użyte pojęcia oznaczają:

a) Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

b) Sprzedający –Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe “CADmet” Zając i Wspólnicy sp.j, ul. św. Leonarda 65/19, 32-700 Bochnia , NIP: 868-196-55-52, REGON: 363938570,

c) Kupujący – konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawnądokonujący zakupów za pośrednictwem strony Sklepu,

d) Adres do zwrotu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe “CADmet” Zając i Wspólnicy sp. j, Łapczyca 199, 32-744 Łapczyca,

 

 

§3

Zamówienia

 

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§4

Płatności

 

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

 

§5

Wysyłka towaru

 

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.§6

Termin dostawy

 

 

1. Na termin dostawy składa się czas kompletowania Towaru ( termin wysyłki ) i czas dostawy Towaru.

2. Termin wysyłki wynika z dostępności produktów i wybranej formy płatności, podczas gdy czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy.

3. Czas dostawy Towaru uzależniony jest od deklarowanego czasu przez przewoźnika.

4. Nie udostępniamy możliwości odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sprzedającego.

 

 

§7

Reklamacje

 

 

1. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Kupującego.

2. Kupujący może składać reklamacje w formie pisemnej na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe “CADmet” Zając i Wspólnicy sp. j, Łapczyca 199, 32-744 Łapczyca lub elektronicznej na adres email: sklep@cadmet.pl.

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać : imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, adres , adres email Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, kiedy wada się ujawniła oraz datę ujawnienia wady ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany Towar z dowodem zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe “CADmet” Zając i Wspólnicy sp. j, Łapczyca 199, 32-744 Łapczyca. Towar musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Odbierając towar Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy dostarczony został właściwy towar (uszkodzenia opakowania - kartonu , widoczne uszkodzenia elementów powstałe na skutek uszkodzenia podczas transportu). W przypadku uszkodzenia w transporcie konieczne jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej "Protokołu Reklamacji" i zaznaczenie na protokole gdy opakowanie posiada jakiekolwiek ślady zniszczenia (zadrapania, przerwania , pęknięcia) informacji że opakowanie było uszkodzone.

7. Sprzedający zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie składającego reklamację, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres email bądź na adres poczty tradycyjnej.

8. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionej reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Kupującego.

9. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami:

a) przed złożeniem reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu uzgodnienia sposobu realizacji uprawnień gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi. Sprzedający odmówi przyjęcia przesyłki ze zwrotem reklamacyjnym, która nie była wcześniej awizowana (omówiona)lub została wysłana na koszt Sprzedającego,

b) reklamacje dotyczące ilości dostarczonego towaru powinny być zgłaszane najpóźniej w dniu odbioru przesyłki lub do końca dnia następnego,

c) koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Kupujący.

10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

11. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie.

12. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy

 

 

1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. W stosunku do Towarów charakterystycznych ze względu na gabaryty i wagę w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie Towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą.

4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

6. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu w formie pisemnej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy ,przesłane na podany adres zwrotu lub drogą elektroniczną na adres mailowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia / informacji o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w pkt.6.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

9. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

§9

 

Brak odstąpienia od umowy

 

 

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

§10

Rękojmia

 

 

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną, która istniała w chwili przejścia własności na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

2. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.

3. Jeżeli Kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

4. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Gdy przedmiotem sprzedaży są Towary oznaczone tylko co do gatunku albo mające powstać w przyszłości, Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest konsument.

5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

7. Jeżeli spośród Towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do Towarów wadliwych.

8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedającego ogranicza się do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

9. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu o z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 

 

§11

 

Gwarancja

 

 

1. Produkty dostępne w asortymencie Sklepu posiadają gwarancję producentów, obowiązującą na terenie Polski. Informacje o czasie gwarancji znajdziesz w opisie produktu, a także na stronach internetowych producentów. Ważne, aby zachować dowód zakupu (rachunek lub fakturę), a także oryginalne opakowanie do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego. Jest to podstawą do zgłaszania reklamacji.

2. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy Towar został Kupującemu wydany.

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, dostarcza Towar pod adres wskazany w procedurze reklamacyjnej lub do miejsca wskazanego w gwarancji albo do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

 

§12

 

Ochrona prywatności 

 

1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub uzyskania informacji dot. produktu. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu w postaci wykonania złożonego zamówienia lub zapytania.

2. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Kupującym oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, nr telefonu, nr IP , dane Przedsiębiorcy, NIP.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących - osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

 

§13

Własność intelektualna 

 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

 

§14

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Regulamin jest dostępny pod adresem www.inoxpol.net

3. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom w całości lub w części poprzez aneksy.

4. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

5. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Kupującemu na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

7. Sklep uznaje, iż Kupujący zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

8.Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji lub poprzez sąd powszechny według właściwości miejsca siedziby Sklepu.

 

 

Pliki do pobrania :

Formularz odstąpienia od umowy
Formularz reklamacyjny
Nowości
Skrzynka na listy przelotowa GM25 INOX
Skrzynka na listy przelotowa GM25 INOX
449,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony